Book a personalized video from Jana Kramer

Rochester Hills, Michigan, U.S. Jana Rae Kramer (born December 2, 1983) is an American country music singer and actress. She is known for her role as Alex Dupre on the television series One Tree Hill. Kramer began her musical career in 2012 and has released two albums: Jana Kramer (2012) and Thirty One (2015).

այս վիտեոնուրիշ անձինձ համար
դեպի
Ընտրեք ձեր առիթը
իմ խնդրանքները Blair O'Neal-ի

ցոյց չտալ Blair O'Neal-ի էջից
Քո էլ․ փոստը
Բջջային հեռախոսահամար